Regulamin konkursu „Typuj z Bohemisiem”

Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU „TYPUJ WYNIK Z  BOHEMISIEM ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „TYPUJ WYNIK Z BOHEMISIEM” zwany dalej „Konkursem”.

1.2. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień́ Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień́ Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę̨ do odmowy wydania nagrody.

1.3. Organizatorem Konkursu, właścicielem nagród, wydającym nagrody jest Bohemia Motors Sp. z o.o., 05-090 Falenty/Janki, NIP 534-24-89-283, Wysokość kapitału zakładowego: 16 792 500,00 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000444381, Nr BDO: 000061054, sprzedawca samochodów marki ŠKODA, zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 14 czerwca 2024 r. do dnia 14 lipca 2024 r. do godz. 23:59 obowiązuje w dni meczowe Reprezentacji Polski.

1.5. Celem Konkursu jest wytypowanie prawidłowego wyniku meczów

1 kolejka mecze :

16 czerwca 2024 godz. 15:00 Polska – Holandia

21 czerwca 2024 godz. 18:00 Polska – Austria

25 czerwca 2024 godz. 18:00 Polska – Francja  

 I późniejsze po wyjściu Reprezentacji Polski z grup.

1.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Instagram Facebook . Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestnika w związku z Konkursem są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Instagram i Facebook. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

1.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora lub spółek od niego zależnych oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora lub spółek od niego zależnych przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

1.8. Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom pod adresem internetowym

1.9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

1.10. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

2. DEFINICJE

2.1. Konkurs – Konkurs „TYPUJ WYNIK Z BOHEMISIEM”” organizowany przez Organizatora, w Okresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.2. Regulamin – Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.

2.3. Instagram  Facebook – internetowy serwis społecznościowy.

2.4. Profil – profil publiczny pod nazwą Bohemia Motors Salon Skody znajdujący się w serwisie Facebook pod adresem

https://www.facebook.com/BohemiaMotorsJanki?locale=pl_PL
https://www.instagram.com/skoda_bohemiamotors

2.5. Obserwator – użytkownik serwisu Instagram Facebook, który przez kliknięcie przycisku „obserwuj” na Profilu uzyskał status obserwatora.

2.6. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w pkt 3.1. Regulaminu.

2.7. Zwycięzca – Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem otrzymał Nagrodę Główną.

2.8. Laureat – Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem otrzymał Nagrodę.

2.9. Komisja Konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, związane z organizacją Konkursu, w tym w szczególności rozstrzygająca o przyznaniu nagród w sytuacjach spornych.

2.10. Czas Trwania Konkursu – okres, który jest liczony od dnia 14 czerwca 2024 r. do dnia 14 lipca 2024 r. do godz. 23:59 obowiązuje w dni meczowe Reprezentacji Polski czasu lokalnego.

2.11. Nagrody:

1) Główna – 1 x voucher na „Skoda na weekend” na wybrany z parku aut demonstracyjnych Organizatora, do zrealizowania do 30.09.2024r.

2) Pozostałe – 3 x zestawów podarunkowych gadżety  od Skody o wartości 100 PLN każdy.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą̨ uczestniczyć́ wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

1) ukończyły 18 rok życia i posiadają̨ pełną zdolność́ do czynności prawnych

2) posiadają̨ aktywne konto na portalu Instagram, Facebook

3) zaakceptowały Regulamin.

3.2. Osoby uczestniczące w Konkursie spełniające powyższe warunki stają się Uczestnikami.

4. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

4.1. W Konkursie nagrody zostaną przyznane 9  Uczestnikom po 3 uczestników do każdego meczu reprezentacji Polski

16 czerwca 2024 godz. 15:00 Polska – Holandia

21 czerwca 2024 godz. 18:00 Polska – Austria

25 czerwca 2024 godz. 18:00 Polska – Francja  

 I późniejsze po wyjściu Reprezentacji Polski z grup , którzy :

– wytypują „ jako piersi” pod postem poprawnie wynik meczu 1 kolejki przed pierwszym gwizdkiem (posty edytowane nie będą brały udziału w konkursie

 – które obserwują profil Organizatora na Instagramie i Facebooku – obowiązkowo

 – udostępnią  posty na swojej tablicy

– oznaczą #BohemiaMotors

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Czasu Trwania Konkursu oraz jego odwołania przed upływem Czasu Trwania Konkursu bez podawania przyczyn.

4.3. Organizator Konkursu przewiduje podjąć decyzję o przyznaniu Nagród 2 dni po każdym meczu Reprezentacji Polski

18 czerwca 2024 godz. 18:00  po meczu Polska – Holandia

23 czerwca 2024 godz. 18:00 po meczu Polska – Austria

27 czerwca 2024 godz. 18:00 po meczu Polska – Francja  

4.4. Nagrody nie podlegają̨ wymianie na gotówkę̨, inne rzeczy ruchome czy usługi.

4.5. Uczestnik może wygrać́ nagrodę główną w losowaniu na zakończenie rozgrywek Reprezentacji Polski  oraz Nagrodę̨ Główną „Weekend ze Skodą” w losowaniu końcowym pośród wszystkich uczestników poprawnie wytypowanych wyników meczów Reprezentacji Polski.

4.6. Komisja Konkursowa działa kolegialnie i składa się̨ z 3 pracowników Organizatora. Z posiedzeń́ Komisji sporządzany jest pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.

4.7. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko Laureatów (bez danych osobowych) mogą̨ być́ publikowane w materiałach marketingowych Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę biorąc udział w Konkursie, przy czym Laureatom nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

4.8. W przypadkach ujawnienia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próbę̨ złamania zabezpieczeń́ serwisu internetowego lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń́ serwisu lub innych działań́ sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone mogą̨ nie być́ informowane o takich decyzjach.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

5.1. Laureaci poszczególnych Nagród zostaną̨ poinformowani o przyznaniu Nagrody za pomocą̨ wpisu poprzez portal Instagram Facebook, w terminie

18 czerwca 2024 godz. 18:00  po meczu Polska – Holandia

23 czerwca 2024 godz. 18:00 po meczu Polska – Austria

27 czerwca 2024 godz. 18:00 po meczu Polska – Francja  

Nagroda główna „Weekend ze Skoda” zostanie wylosowana po zakończeniu

Rozgrywek Reprezentacji Polski.

5.2. W celu odbioru Nagrody Laureat musi postępować́ zgodnie ze wskazówkami zawartymi w powiadomieniu w formie elektronicznej w wiadomości prywatnej .

5.3. Jeżeli Laureat nie odbierze Nagrody w terminie 10 dni od dnia powiadomienia o wygranej przez Organizatora, roszczenie Laureata o wydanie Nagrody wygasa.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z Nagród z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności w przypadku niepodania bądź́ podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

5.5. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pomocą̨ wysłania wiadomości na profilu na portalu :

https://www.facebook.com/BohemiaMotorsJanki?locale=pl_PL
https://www.instagram.com/skoda_bohemiamotors

6. DANE OSOBOWE

6.1. Dane Uczestników Konkursu, podane przez nich zgodnie z Regulaminem, będą̨ przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wyłonieniem Laureatów, ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i wydaniem Nagród. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzający dane w celach zarządzania akcjami promocyjnymi.

6.2. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: adres e- mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres wraz z kodem pocztowym. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z Konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu wszelkich działań mających na celu wypełnienie warunków Konkursu i dostarczenia Nagród.

6.3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec jej Uczestników, polegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu Nagród.

6.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

6.5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia wizerunku Laureatów za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu po uzyskaniu uprzedniej zgody Laureatów na wykorzystanie wizerunku wyrażonej na piśmie. Oświadczenie w przedmiocie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Laureat może złożyć w chwili wydania mu Nagrody. Laureat nie jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone lub uszkodzone, chyba że ich uszkodzenie lub utrata nastąpiły z wyłącznej winy Organizatora.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pod rygorem nieważności w formie pisemnej listem poleconym z dopiskiem „Reklamacja konkursowa” na adres Organizatora wskazany w Regulaminie w terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu; o zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko datę urodzenia, adres e-mail i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, być opatrzona własnoręcznym podpisem Uczestnika.

8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

8.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnymi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń przy pomocy których Uczestnicy biorą udział w Konkursie.

9.2. Wszystkie dodatkowe koszty związane z odebraniem Nagrody są ponoszone przez Laureata.

9.3. Laureaci jako osoby fizyczne są zwolnieni od podatku dochodowego od Nagród przyznanych w Konkursie stanowiącym konkurs z dziedziny kultury i sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o PIT.

9.4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie oraz będącym podstawą do określenia praw i obowiązków Uczestników i Organizatora Konkursu.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa w konkursie. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.8 Regulaminu.

9.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora sąd powszechny.

9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.8 Regulaminu.

9.8. powyżej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu jednego dnia od dnia ich dokonania.