Nota prawna

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej www.skoda-bohemiamotors.pl (oraz innych przekierowanych do domeny www.skoda-bohemiamotors.pl) jest Bohemia Motors Sp. z o.o., zarejestrowana pod nr NIP: 534-248-92-83. Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

  • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.)
  • ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.)
  • ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.)
  • ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Zakaz powielania znaków towarowych oraz nazw.

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, logotypy i znaki towarowe wyświetlane w witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych elementów lub jakichkolwiek innych treści oraz zasobów niniejszej strony www jest zakazane.

Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści, zdjęć, innych zasobów graficznych, innych zasobów tekstowych oraz zasobów wideo).

Zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do umieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Bohemia Motors Sp. z o.o., zarejestrowanej pod nr NIP: 534-248-92-83.

Stronę można przeglądać wyłącznie na własny użytek w celu pozyskania informacji: o ofercie, o produktach, o firmie, kontaktowych.

O ile nie stwierdzono inaczej, zamieszczone materiały w całości oraz w częściach nie mogą być: modyfikowane, kopiowane, dystrybuowane, publikowane, wyświetlane, utrwalane ani też wykorzystywane w żadnej innej formie i przy zastosowaniu jakichkolwiek nośników: elektronicznych, fotograficznych, rejestrujących, mechanicznych, tradycyjnych, bez uprzedniej wiedzy oraz pisemnej zgody Bohemia Motors Sp. z o.o., zarejestrowanej pod nr NIP: 534-248-92-83.

Zakazane jest rozpowszechnianie opracowań w zakresie materiałów zamieszczonych na stronie, powielanie szaty graficznej lub jej elementów, niezależnie od celu lub przyczyn takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek materiałów lub nawet ich części na innym serwerze, bez uprzedniej pisemnej zgody Bohemia Motors Sp. z o.o., zarejestrowanej pod nr NIP: 534-248-92-83.

Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudniona lub niemożliwa była identyfikacja pochodzenia materiałów.

Wszystkie oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne, nazwy i inne oznaczenia mające charakter unikalny i odróżniający umieszczone w serwisie, o ile nie stwierdzono inaczej, są znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie z niniejszych znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej, jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie Karnym i Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.